سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار
خانه / مقالات آموزشی / کاربری میکسر صدای YAMAHA DM2000

کاربری میکسر صدای YAMAHA DM2000

تهیه و تنظیم
سیمرغ هنر صدا
 ستاد صدا
٢
بسمه تعالی
مقدمه
دارای قابلیتهای زیادی در ضبط موسیقی بوده و Yamaha DM میکسر صدای دیجیتال ۲۰۰۰
امروزه در استودیوهای موسیقی دنیا و کنسرتهای زنده کاربرد دارد.
۲۴ را داشته و میتواند به عنوان کنترلر bit / 96 Khz این میکسر توانایی پردازش سیگنال با فرمت
وغیره مورد استفاده قرار گیرد. Cubase,Nuendo,Pro tools نرم افزاهایی نظیر
این میکسر دارای مشخصاتی نظیر موارد زیر میباشد :
۸ خروجی قابل ، Line 24 خط میکروفن و یا ، Aux خروجی ، ۱۲ خط Bus 96 کانال ورودی ، ۸ تا
۲ ورودی و خروجی آنالوگ ، پشتیبانی از ۶ ، AES/EBU 2 ورودی و خروجی ، Omni تعریف
برای داشتن ورودی و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال بیشتر،اکولایزرهای پارامتریک و گرافیک، Slot
،MIDI پشتیبانی کامل ، Automation 8 افکت پروسسور داخلی، قابلیت ، Gate و Compressor
و … Scene Memory، Touch Response با قابلیت Motorized 25 فیدر
جزوه حاضر جهت آشنایی کاربران با این میکسر تهیه شده است .
ستاد صدا

٣
تابستان ۸۷
فهرست مطالب
عنوان شمارۀ صفحه
۴ (A/D input Section ) بخش ۱ ورودی 􀂾
۶ Channel Strip بخش ۲ 􀂾
۸ Aux Select بخش ۳ 􀂾
۹ Encoder Mode بخش ۴ 􀂾
۱۱ Fader Mode بخش ۵ 􀂾
۱۲ Effects / Plugins بخش ۶ 􀂾
۱۵ Routing بخش ۷ 􀂾
۱۷ Delay بخش ۸ 􀂾
۱۹ AUX/MATRIX Send بخش ۹ 􀂾
۲۱ Dynamics بخش ۱۰ 􀂾
۲۳ PAN/Surround بخش ۱۱ 􀂾
۲۶ Equalizer بخش ۱۲ 􀂾
۲۹ Channel Copy بخش ۱۳ 􀂾
۳۰ Layer بخش ۱۴ 􀂾
۳۱ Scene Memory بخش ۱۵ 􀂾
۳۳ Monitor بخش ۱۶ 􀂾
۳۹ Display Access بخش ۱۷ 􀂾
۴
(A/D input Section) بخش ۱: ورودی
این بخش شامل قسمتهای زیر میباشد:
۱٫+۴۸V On/Off Switch
۲٫PAD Switch
۳٫Gain Control
۴٫Peak Indicator
۵٫Signal Indicator
۶٫Insert On/Off Switch
+۴۸V On/OFF Switch (1
قرار می دهد این تغذیه برای A زمانی که این دکمه فعال می شود تغذیه فانتوم را در مسیر ورودی
استفاده می گردد. (Static) میکروفن های خازنی
، B اولویت دارد یعنی با اتصال ورودی A نسبت به ورودی (Phone Jack) B تذکر : ورودی
قطع میشود . A ورودی
Pad Switch (2
۲۶ در مسیر سیگنال ورودی قرار می گیرد. این dB وقتی این دکمه فعال شود یک تضعیف کننده
میکسر به کار گرفته میشود . Line دکمه برای استفاده از
۵
تذکر:
متصل می شوند. A به ورودی Line و Mic در این میکسر ورودی
Gain Control (3
-۶۰dB -16 تا dB ورودی میکسر به کار می رود رنج تغییرات از Gain این پتانسیومتر برای تنظیم
-۳۴ تغییر می کند. dB +10 تا dB فعال است رنج تغییرات به Pad می باشد. زمانی که دکمه
Peak Indicator (4
برسد Clip 3 پایین تر از حد dB این مشخصه یا لامپ کوچک ، زمانی که سیگنال ورودی به مقدار
۰ است که بیشتر از آن سیگنال dBFS روشن می شود (به رنگ قرمز). دراین میکسرماکزیمم لول
می شود. Clip
Signal Indicator (5
برسد روشن می شود (به Nominal 20 پایین تر از حد dB این لامپ زمانی که سیگنال ورودی به
رنگ سبز).
Insert On/Off (6
روی هرخط به کار می رود. insert برای فعال کردن ورودی های Switch این
Limiter, Compressor, Equalizer, Multi Effect Processor برای به کاربردن Insert
بکار میرود . Equalizer و یا
شوند و نیازی به قطع کردن On / Off می توانند به طور مجزا insert در این حالت ورودی های
تجهیزات خارجی نمی باشد
۶
Channel Strip : بخش ۲
۱٫ Encoder
۲٫ Auto button
۳٫SEL button
۴٫ Solo button
۵٫ ON button
۶٫ Channel Strip display
۷٫ Channel fader
Encoder (1
این کنترل یا پتانسیومترها برای تغییر پارامترهای ورودی و خروجی هر کانال به کار می رود و
میکسر چه چیزی را Encoder Mode استفاده دقیق آنها بستگی به این دارد که شما در قسمت
روشن باشد این PAN برای آن تعریف کرده باشید. به عنوان مثال اگر در این قسمت دکمه
روی هر خط به کار می رود. PAN ها برای تنظیم مقدار Encoder
ها با توجه به نیاز کاربر به کار می روند. Encoder برای تغییر کاربری Assign 1- دکمه های ۴
٧
Auto button (2
این دکمه برای تنظیم اتوماسیون در هنگام ضبط و پخش روی هر خط بکار میرود.
SEL button (3
این دکمه برای انتخاب هر خط برای اعمال تغییرات روی آن بکار میرود.
Sel دکمه Fader ها به محض لمس کردن هر Fader بودن Touch response به خاطر قابلیت
مربوط به آن خط فعال میشود.
Solo button (4
کردن هر خط بکار میرود. Solo این دکمه برای
ON button (5
این دکمه برای فعال کردن هر خط بکار میرود.
Channel Strip display (6
، Delay ، Insert، Compressor ، Equalizer فعال بودن ، Routing این نمایشگر تنظیمات
و نام هر خط را نشان میدهد. Encoder کاربرد های ، Gate
Channel fader (7
و Aux ، ها Bus ، برای تنظیم کانالهای ورودی touch response 100 بصورت mm فیدر
میکسر تعریف میشود . Fader Mode ها بکار میرود .کاربرد دقیق آن در بخش Matrix
بوده Fader ها همان Fader روشن باشد، کاربری Fader به عنوان مثال اگر در این قسمت دکمه
تغییر می یابد. بنابراین Matrix یا Aux به fader روشن باشد کاربری AUX/Matrix و اگر دکمه
کاهشی در تغییرات حجم صدا ندارد. Fader تغییرات
٨
Aux Select : بخش ۳
۱٫ Aux Select display button
۲٫ Aux 1-12 button
Aux Select display button (1
، Aux send که شامل Aux این دکمه برای تنظیمات مربوط به
بوده به کار می رود. input channel Aux و نمایش Aux send Pan
Aux 1-12 button (2
مربوطه برای اعمال تغییرات روی AUX می باشد برای انتخاب Aux 1- این دکمه ها که شامل ۱۲
آن به کار می رود.
٩
Encoder Mode : بخش ۴
۱٫ Encoer Mode Display button
۲٫ PAN button
۳٫AUX/MTRX button
۴٫ Assign 1-4 buttons
Encoer mode display button (1
و تنظیم آن به کار می رود. Assign 1- این دکمه برای انتخاب حالت ۴
PAN button (2
تغییرمی یابد. PAN ها به Encoder با فعال شدن این دکمه کاربرد
١٠
Aux / MTRX button (3
تغییر می یابد. Matrix یا Aux ها به Encoder با فعال شدن این دکمه کاربرد
Assign1-4 buttons (4
که قبلاً تعریف شده اند ، تغییر Assign1- ها به ۴ Encoder با فعال شدن این دکمه ها کاربرد
می یابد.
داشته باشیم با Aux را در حالت Encoder mode و Fader mode تذکر: اگر هر دو حالت
نیز ، تغییر می یابد. Fader میزان Encoder تغییرات
١١
Fader Mode : بخش ۵
۱٫ Fader button
۲٫ AUX / MTRX buttons
Fader button (1
ها به حالت اصلی خود یعنی تغییر لول صدای ورودی و Fader با فعال شدن این دکمه کاربرد
خروجی تغییر می یابد.
Aux / MTRX buttons (2
مبدل میشود. Matrix یا Aux ها به تغییرات Fader با فعال شدن این دکمه ها کاربری
١٢
Effects / Plugins : بخش ۶
۱٫Display button
۲٫Internal Effects button
۳٫Graphic Equalizer button
۴٫Plug-Ins button
۵٫Channel Inserts button
۶٫۱-۸ buttons
۷٫Parameter Up/Down button
۸٫Parameter Controls 1-4
١٣
Display button (1
داخلی و پارامترهای آن، اکولایزر گرافیکی و افکت هایی که به Multi effect این دکمه برای تنظیمات
اضافه می شود به کار می رود. Mixer به Plugin صورت
Internal effects button(2
به هرخط و تغییر پارامترهای مربوط به آن به کار می رود. نوع effect این دکمه برای اضافه کردن
۱ انتخاب میکنیم. – را از طریق یکی از دکمه های ۸ Effect Processor
Graphic Equalizer button (3
۱- میکسر توسط دکمه های ۸ (GEQ) با انتخاب این دکمه میتوان از یکی از اکولایزرهای گرافیکی
استفاده کرد.
١۴
Plugins button(4
که می تواند به آن اضافه می شود توسط Mixer های Plugin با انتخاب این دکمه میتوان از یکی از
۱ استفاده کرد. – دکمه های ۸
Channel Inserts button (5
شده باشد ، insert روی کانال انتخابی Y56K یا یک کارت effect processor در صورتیکه یک
با زدن این دکمه صفحه ادیت آنها ظاهر میشود.
۱-۸ buttons (6
ها بکار میرود. Plug in ها و یا GEQ ، ها effect processor این دکمه ها برای انتخاب
Parameter Up/Down buttons (7
در پنجره Parameter Control 1- این دکمه ها برای انتخاب ردیف مورد نظر برای ادیت توسط ۴
ها بکار میرود. plugin ها و Effect processor مربوط به
Parameter Controls 1-4 (8
جاری بکار GEQ ویا Plugin ، Effect processor ها برای تغییر پارامترهای rotary این
میرود.
١۵
Routing : بخش ۷
۱٫ Routing display button
۲٫Follow Pan button
۳٫ Stereo button
۴٫ Direct button
Display button (1
را تغییر داد. Routing بوسیله این دکمه می توان تنظیمات مربوط به
١۶
Follow Pan button (2
های خروجی اعمال شود Bus مربوط به کانالهای ورودی به Pan این دکمه تعیین میکند که تنظیمات
یا خیر .
Stereo button (3
میکسر می رود. Stereo out زمانی که این دکمه فعال می شود خروجی کانال جاری به
Direct button (4
میکسر فرستاده میشود. Direct out زمانی که این دکمه فعال می شود صدای کانال انتخاب شده به
١٧
Delay : بخش ۸
۱٫Display button
۲٫ON button
۳٫Time Control
۴٫FB/Mix Indicators
۵٫ FB/Mix control
Display button (1
و تنظیمات آن بکار میرود. Delay این دکمه برای نمایش صفحات
ON button (2
روی خط انتخاب شده بکار میرود. Delay این دکمه برای فعال کردن
١٨
Time Control (4
روی خط جاری بکار میرود. Delay این کنترل برای تنظیم زمان
FB/Mix Indicators (5
را تنظیم میکند ویا feedback gain مقدار FB/Mix Control این مشخصه ها نشان میدهند که
را تغییر میدهد . feedback mix مقدار
FB/Mix control (6
بکار میرود . feedback mix و یا feedback gain این کنترل برای تنظیم مقدار
١٩
AUX/MATRIX Send : بخش ۹
۱٫Display button
۲٫Bank button
۳٫Bank Indicators
۴٫Level controls
۵٫On buttons
Display button (1
در میکسر بکار میرود و بسته به کانال انتخاب شده میتواند AUX/MTRX این دکمه برای تنظیمات
های کانالهای ورودی را نشان دهد. Aux و Aus send pan، Aus send صفحات
٢٠
بسته به اینکه کانال انتخابی چه باشد نمایش این پنجره فرق میکند اگر کانال ورودی، انتخاب شده
را نمایش میدهد و اگر کانال خروجی، انتخاب شده باشد این پنجره Aux باشد این پنجره تنظیمات
را نمایش میدهد. Matrix تنظیمات
Bank button (2
برای اعمال تغییرات روی آن بکار Aux 9-12 ، Aux 5-8 ، Aux 1- این دکمه برای تعیین ۴
میرود .
Bank Indicators (3
ها در حال حاضر انتخاب شده است. Aux این مشخصه ها نشان میدهد که کدامیک از
Level controls (4
ها روی کانال جاری بکار میرود. Aux Send این کنترل ها برای تنظیم لول
On buttons (5
ها روی کانال جاری بکار میرود. Aux این دکمه ها برای فعال کردن
٢١
Dynamics : بخش ۱۰
۱٫Display
۲٫Gate /Comp button
۳٫Parameter Control
۴٫Gate ON button
۵٫Comp ON button
۶٫Gate/Comp Indicators
Display button (1
، Comp Edit با نمایش صفحات Gate و Compressor این دکمه برای تنظیمات مربوط به
به کار می رود. Gate Library و Gate Edit، Comp Library
٢٢
Gate /Comp button (2
ها سوئیچ می کند . rotary را برای استفاده Gate و Compressor این دکمه دو حالت
Parameter Control (3
، Attack ، Threshold نظیر gate و compressor ها برای تنظیم پارامترهای rotary این
و… بکار میرود. Release
Gate ON button (4
روی خط جاری بکار میرود. Gate این دکمه برای فعال کردن
Comp ON button (5
روی خط جاری بکار میرود. Compressor این دکمه برای فعال کردن
Gate/Comp Indicators (6
را تغییر میدهند یا اینکه Compressor ها پارامترهای rotary این مشخصه ها نشان میدهند که
را تغییر میدهند. Gate تنظیمات
٢٣
PAN/Surround : بخش ۱۱
۱٫Display button
۲٫L & R buttons
۳٫PAN display
۴٫PAN Control
۵٫Link button
۶٫Grab button
۷٫Effect button
۸٫Joystick
٢۴
Display button (1
Surround edit و Surround mode ، Input channel pan این دکمه برای نمایش صفحات
بکار میرود .
L & R buttons (2
بکار Master و Matrix این دکمه ها برای انتخاب کانالهای چپ و راست بطور مجزا برای خطوط
L زمانی که کانال فرد یا ، Pan Individual می روند.همچنین برای کانالهای ورودی در حالت
روشن میشود. R انتخاب شود، دکمه R روشن شده و زمانی که کانال زوج یا L انتخاب شود دکمه
PAN display (3
را روی کانال انتخاب شده نشان میدهد. pan این نمایشگر موقعیت
٢۵
PAN Control (4
کردن کانال اتخاب شده بکار میرود. Pan برای rotary این
Link button (5
بکار Joystick و pan control عمل میکند و برای لینک کردن Surround این دکمه فقط در حالت
میرود.
Grab button (6
برای خط جاری بکار میرود.وقتی این دکمه فعال است Joystick این دکمه برای فعال کردن
خط مورد نظر را تغییر دهد . Surround Pan میتواند موقیعت Joystick
Effect button (7
بکار میرود . وقتی این Reverb برای تغییر پارامترهای افکت ۵٫۱ Joystick این دکمه برای انتخاب
را کنترل کند. Surround pan دیگرنمیتواند Joystick دکمه فعال است
Joystick (8
بکار Reverb معمولی و یا کنترل پارامترهای افکت ۵٫۱ pan ، Surround pan این کنترل برای
میرود.
٢۶
Equalizer : بخش ۱۲
۱٫ Display button
۲٫ EQ ON button
۳٫ ATT Control
۴٫ Frequency / Q indicator
۵٫ Frequency / Q Control
۶٫ EQ Gain Controls
۷٫ EQ Displays
Display button (1
و EQ edit برای هر خط به کار می رود. که شامل صفحاتی نظیر EQ این دکمه برای تنظیم
می باشد. EQ library
٢٧
EQ ON button (2
روی خط انتخاب شده فعال می شود. EQ با فعال شدن این دکمه
ATT Control (3
بوده و برای تضعیف کردن سیگنال قبل (Attenuator) این کنترل در واقع یک تضعیف کننده
به کار می رود. (Pre-EQ) ازاکولایزر یا
Frequency / Q indicator (4
برای کنترل کردن فرکانس بکار میرود یا Frequency / Q Control این نمایشگر نشان میدهد
.Q برای کنترل
Frequency / Q Control (5
یا Frequency نیزمیباشد که با فشار روی آن یکی ازحالات Switch دارای وضعیت rotary این
به کار می رود. Q برای تغییر فرکانس و یا مقدار rotary انتخاب می شود. وضعیت دیگر Q
EQ gain Control (6
هرباند فرکانسی به کار می رود. gain برای تنظیم مقدار Rotary این
٢٨
EQ display (7
تنظیم می شود gain به طور معمول این نمایشگر، مقدار فرکانس هر باند را نشان می دهد. وقتی که
تغییر کند مقدار آن روی این Q روی این نمایشگر ظاهر می شود. و وقتی dB مقدار آن به واحد
تنظیم نشود ، مقدار فرکانس روی Q ویا gain نمایشگر ظاهر می شود . اگر برای مدت ۲ ثانیه مقدار
نمایشگر ظاهر می شود .
تذکر :
کمتر باشد پهنای باند بیشتر می شود و برعکس . Q * هرچه مقدار
را از عدد ۱۰ بالاتر بگیریم اکولایزر به فیلتر بالا گذر Q * زمانی که در محدوده فرکانس پایین مقدار
پایین گذر) ظاهر می شود. ) LPF تبدیل می شود و در محدوده فرکانس بالا فیلتر (HPF) یا
Low shelf را از عدد ۰٫۱ پایین تر بگیریم حالت Q * درمحدودهی فرکانس پایین اگر مقدار
ظاهر می شود. High shelf ودرمحدوده فرکانس بالا حالت
٢٩
Channel Copy : بخش ۱۳
۱٫ Copy button
۲٫ Paste button
Copy button (1
کنیم این دکمه را می زنیم. در Copy برای اینکه تنظیمات مربوط به یک خط را روی خط دیگری
می شود. Copy ، حقیقت با زدن این دکمه تنظیمات خط انتخاب شده داخل حافظهمیکسر
Paste button (2
با زدن این دکمه، تنظیمات خط مورد نظر از حافظه میکسر روی خط دیگر منتقل می شود.
را می زنیم و سپس خط بعدی را انتخاب Copy * برای اینکارابتدا خط اول را انتخاب کرده و دکمه
را می زنیم تا تغییرات اعمال گردد. Paste نموده ودکمه
٣٠
Layer : بخش ۱۴
۱٫ ۱-۲۴ , ۲۵-۴۸ , ۴۹-۷۲ , ۷۳-۹۶ buttons
۲٫ Master button
۳٫ Remote 1-4 button
۱-۲۴ , ۲۵-۴۸ , ۴۹-۷۲ , ۷۳-۹۶ buttons (1
این دکمه ها لایه های کانال ورودی را مشخص میکنند و نشان می دهند که در حال حاضر فیدرهای
میکسر مربوط به کدام کانال ورودی می باشند.
Master button (2
Matrix1- و ۴ Aux1-12، Bus1- میکسر را فراخوانی میکند که شامل ۸ Master این دکمه لایه
میباشد .
Remote 1-4 button (3
نرم افزار هایی Controller به عنوان Mixer این دکمه در زمانی استفاده می شود که بخواهیم از
استفاده کنیم. Pro tools ویا Nuendo ، Cubase نظیر
٣١
Scene Memory : بخش ۱۵
۱٫Display button
۲٫Scene Memory display
۳٫Edit Indicator
۴٫Store button
۵٫Scene Up/Down buttons
۶٫Recall button
تنظیمات ، Effect برای اینکه تنظیماتی از قبیل تنظیمات کانال های ورودی و خروجی، تنظیمات
اکولایزر، کمپرسور و… مربوط به هر خط را در داخل حافظه دستگاه ذخیره کنیم از ، Pair, group
می باشد. Scene memory استفاده می کنیم. این میکسر دارای ۹۹ حافظه Scene memory
Display button (1
بکار میرود. Scene memory این دکمه برای تنظیم بخشهای مختلف
٣٢
فعال شود، حافظه جاری قفل میشود ودیگر نمیتوان تغییراتی Protect در این پنجره زمانی که دکمه
روی آن اعمال کرد .
Scene Memory display (2
جاری را نشان میدهد. Scene memory این نمایشگر شماره
Edit Indicator (3
جاری انجام شود . Scene memory این مشخصه زمانی ظاهر میشود که تغییری در
Store button (4
این دکمه تنظیمات ذکر شده را داخل حافظه دستگاه ذخیره می کند.
Scene Up/Down buttons (5
مورد نظر بکار میرود . Scene memory این دکمه ها برای انتخاب
Recall button (6
این دکمه تنظیمات ذخیره شده در ۹۹ حافظه را با انتخاب شماره حافظه مورد نظر بازخوانی می کند.
٣٣
Monitor : بخش ۱۶
Studio
۱٫Display button
۲٫Control Room button
۳٫Stereo button
۴٫Aux 11 button
۵٫Aux 12 button
: Display button (1
Control room،Talkback ، Solo در میکسر نظیر تنظیمات دکمه Monitoring برای تنظیمات
و … به کار می رود.
٣۴
Control Room button (2
تعیین Studio را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ Control room این دکمه سیگنال مونیتورینگ
می کند.
Stereo button (3
را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ داخل استودیو تعیین می کند. Stereo out این دکمه سیگنال
Aux 11 button (4
انتخاب می کند. Studio را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ Aux send این دکمه ۱۱
Aux 12 button (5
انتخاب می کند. Studio را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ Aux send این دکمه ۱۲
SOLO
۱٫ Solo indicator
۲٫ Solo Contrast Control
۳٫ Clear button
Solo indicator (1
میشوند به رنگ قرمز چشمک میزند. Solo این مشخصه (لامپ) زمانی که یک یا چند خط
٣۵
Solo Contrast Control (2
نشده اند شنیده شوند . چون در حالت Solo این کنترل تعیین می کند که چه مقدار از خطوطی که
را در کمترین مقدار خود Solo Contrast ، معمول انتظار داریم که خطوط دیگر کاملاً قطع باشند
قرارمی دهیم.
Clear button (3
شده اند را از این حالت خارج می کند. Solo این دکمه تمامی خطوطی که
Control Room
۱٫۲TR D1 button
۲٫۲TR D2 button
۳٫۲TR D3 button
۴٫۲TR A1 button
۵٫۲TR A2 button
۶٫Stereo button
۷٫Assign 1 button
۸٫Assign 2 button
۹٫ Surround Bus button
۱۰٫Surround Assign 1 button
۱۱٫Surround Assign 2 button
۱۲٫Surround Monitor Level control
۱۳٫Mono button
۱۴٫Dimmer button
۱۵٫Small button
۱۶٫Control Room Level control
٣۶
۲TR D1 button (1
۲) را به عنوان منبع اصلی سیگنال TR In Digital AES/EBU 1) این دکمه ورودی دیجیتال ۱
( ۲TR = 2 Track Recording) . تعیین می کند Control Room مونیتورینگ
۲TR D2 button (2
۲) را به عنوان منبع اصلی سیگنال TR In Digital AES/EBU 2) این دکمه ورودی دیجیتال ۲
تعیین می کند. Control Room مونیتورینگ
۲TR D3 button (3
۲) را به عنوان منبع اصلی TR In Digital Coaxial این دکمه ورودی دیجیتال کواکسیال ( ۳
سیگنال مونیتورینگ تعیین می کند.
۲TR A1 button (4
۲ ) را به عنوان منبع اصلی سیگنال مونیتورینگ TR In Analog 1) این دکمه ورودی آنالوگ ۱
تعیین می کند.
۲TR A1 button (5
۲ ) را به عنوان منبع اصلی سیگنال مونیتورینگ TR In Analog 2) این دکمه ورودی آنالوگ ۲
تعیین می کند.
Stereo button (6
را به عنوان منبع اصلی سیگنال مونیتورینگ تعیین Stereo out این دکمه
می کند.
٣٧
Assign 1 button (7
این دکمه برای انتخاب کانال خروجی مورد نظر و دلخواه به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ بکار
می رود.
Assign 2 button (8
این دکمه نیزبرای انتخاب کانال خروجی مورد نظر و دلخواه به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ بکار
می رود.
Surround Bus button (9
تعیین میکند . Surround ها را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ Bus Out این دکمه
Surround Assign 1 button (10
شده اند را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ assign که قبلاً Slot این دکمه ورودی های
تعیین میکند . Surround
Surround Assign 2 button (11
شده اند را به عنوان منبع سیگنال مونیتورینگ assign که قبلاً Slot این دکمه نیز ورودی های
تعیین میکند. Surround
Surround Monitor Level control (12
بکار میرود.. Surround این کنترل برای تنظیم لول سیگنال مونیتورینگ
Mono button (13
تبدیل می کند . mono به حالت Stereo این دکمه سیگنال مونیتورینگ را از حالت
٣٨
Dimmer button (14
Talkback را تضعیف می کند ضمناً این دکمه زمانی که از Control room این دکمه صدای
استفاده می کنیم نیز فعال میشود.
Small button (15
در پشت میکسر میفرستد.(در Small را به خروجی Control room این دکمه سیگنال مونیتورینگ
میرود.) Large حالتی که این دکمه فعال نیست ،این سیگنال به خروجی
Control Room Level control (16
بکار میرود. Control room این کنترل برای تنظیم لول سیگنال مونیتورینگ
Talkback
۱٫Slate button
۲٫Talkback button
Slate button (1
میفرستد. Stereo out ها و Matrix Send ، ها Bus out را به همه Talkback این دکمه سیگنال
Talkback button (2
ها میفرستد. Omni ها و Slot ، را به خروجی مونیتورینگ استودیو Talkback این دکمه سیگنال
٣٩
Display Access : بخش ۱۷
۱٫Data button
۲٫DIO button
۳٫Setup button
۴٫Utility button
۵٫Remote button
۶٫MIDI button
۷٫Meter button
۸٫View button
۹٫Pair button
۱۰٫Group button
۱۱٫ Input Patch button
۱۲٫Output patch button
Data button (1
Auto mix, ،Secne memory این بخش برای ذخیره کردن تمامی تنظیمات میکسر نظیر
و… به کار می رود. Library,
۴٠
ذخیره یا از آن فراخوانی شود.یعنی Smart Media ضمناً تمامی این تنظیمات میتواند روی کارت
ذخیره ودر مواقع ضروری آن را Smart Media کلی میکسر را روی کارت setup میتوان
فراخوانی کرد.
DIO button (2
می باشد. SRC و Dither ،Word Clock این دکمه شامل پنجره هایی نظیر
Word Clock پنجره
میکسر را تعیین کنیم که می تواند داخلی و خارجی باشد و هم Clock در این پنجره می توانیم نوع
فرکانس نمونه برداری) که در میکسر استفاده شده است را تغییر دهیم. ) Sample Rate چنین نوع
کامپیوتر تبعیت Clock روشن باشد تا میکسر از WC IN فعلی میکسر باید دکمه Setup تذکر : در
کند. یعنی هر فرکانس نمونه برداری که روی کامپیوتر میباشد روی میز اعمال گردد.
Dither پنجره
۲۴ باشد را انتخاب میکنیم. bit 20 و bit, 16 bit خود که می توان Dither در این پنجره نوع
۴١
SRC پنجره
میکسربرای منابع ای که از طریق ورودی های دیجیتال Sample rate این پنجره برای تبدیل کردن
۲ و ۳ به میکسر متصل شده اند به کار می روند. ،۱
را از طریق ورودی های دیجیتال به میز وصل نماییم، میدانیم که CD Player به عنوان مثال اگر
۹۶khz 44.1 بوده واگر فرکانس نمونه برداری میکسر khz دارای فرکانس نمونه برداری CD
برای آن ورودی فعال گردد. SRC به صورت نویزدار پخش می شود مگر اینگه CD ، باشد
Setup button (3
و… انجام میشود. Time Reference ، GPI ، MIDI/to Host با این دکمه تنظیماتی از قبیل
Utility button (4
و… می باشد. Operation lock،Battery Check ،Oscillator این دکمه شامل پنجره هایی نظیر
۴٢
Oscillator پنجره
داخلی میکسر به کار می رود . می توان آن را فعال کرده Oscillator این پنجره برای تنظیمات
وهمچنین خروجی آنر ا تعیین کنیم. Level ، فرکانس مورد نظر را انتخاب کنیم
های را فعال کرده تا ببینیم که میکسر با کامپیوتر کالیبره است یا خیر. Bus 1- به عنوان مثال ۸
Remote button (5
یک نرم افزار بکار میرود . Remote این دکمه برای تنظیمات میکسر به عنوان
MIDI button (6
در میکسر بکار میرود. MIDI این دکمه برای تنظیمات
۴٣
Meter button (7
افکتها و… بکار میرود. ، master ، های کانالهای ورودی meter این دکمه برای نمایش کلی
View button (8
می باشد . Library و Fader ، Parameter این دکمه شامل ۳ پنجره
Parameter پنجره
، Phase, Level, Compressor/Gate در این پنجره تنظیمات پارامترهای هر کانال از جمله
وجود دارد. برای تغییر آنها کافی است از دکمه جهت دار میکسر و Equalizer و Pair, Delay
استفاده نماییم. Jog Shuttle
۴۴
استفاده کرد در قسمت تغییر فاز Phase زمانی که دو میکرفون هم فاز نباشند باید از
می توان فاز خط مورد نظر را ازحالت معمولی به حالت معکوس (° ۱۸۰ درجه اختلاف فاز) تغییر داد
Enter, NOR برای این کار با استفاده از دکمه های جهت دار روی قسمت
یا معکوس شود. REV می کنیم تا فاز آن خط
میتوان به خط مورد نظر تاخیر زمانی داد . Delay در قسمت
می توانیم دو خط را با هم جفت کنیم. در این صورت آن دو خط با هم حرکت Pair در قسمت
می باشد. برای این کار کافی است بوسیله دکمه های جهت Stereo می کنند. کاربرد آن برای خطوط
خود را انتخاب کنیم. Pair کرده واز پنجره ظاهر شده ، نوع Enter, Pair دار روی قسمت
هر دو خط مورد نظر را با هم نگه داریم و برای بازگرداندن Sel یک راه ساده تر این است که دکمه
به حالت قبل نیزهمان کار را تکرار نماییم.
۴۵
Fader پنجره
AUX و Follow Pan، Bus Routing ، PAN ، Fader level در این پنجره تنظیماتی از قبیل
وجود دارد .
استفاده کرد.اگر بخواهیم Jog Shuttle میتوان از دکمه های جهت دار و PAN مثلاً برای تنظیم
کنیم. Enter ، Pan مرکز) قراردهیم کافی است روی دکمه ) Center را در حالت Pan مقدار
Slot های و از طریق Bus 1- می توانیم خط مورد نظر را به وسیله ۸ Bus Routing در بخش
روشن باشد S(stereo) های میکسر به داخل کامپیوتر و نرم افزار بفرستیم. در این حالت اگر دکمه
شنیده میشود . Control room صدای آن خط از بلندگوهای داخل
خاموش بوده وبرای خط های برگشتی S دکمه ، Mic میکسر باید برای خط های Setup تذکر : طبق
حتماً باید دکمه مانیتور در نرم افزار روشن Mic از کامپیوتر این دکمه روشن باشد. ضمناً در حالت
باشد تا صدا را بشنویم.
های برای آن خط مشاهده می شود. Aux1- ها، یک نمای کلی از وضعیت ۱۲ Aux در بخش
۴۶
Library پنجره
در این پنجره می توان تمام تنظیمات خط انتخاب شده را ذخیره کرده و در مواقع ضروری فراخوانی
انتخاب کرده Library شماره مورد نظر خود را در Jog Shuttle نماییم. برای این کار ابتدا توسط
استفاده می نماییم. Recall می نماییم .در حالت فراخوانی نیز از دکمه Enter, Store و روی دکمه
Pair button (9
شده با هم را نمایش میدهد. Pair این دکمه یک نمای کلی از خطوط
۴٧
Group button (10
، Mute 49-96 ، Mute 1-48 ، Fader 49-96 ، Fader 1- این دکمه شامل صفحاتی نظیر ۴۸
میباشد. Out Comp ، In Comp ، Out EQ ، IN EQ ، Out Mute ، Out fader
: Fader 1-48,49- پنجره ۹۶
کردن) فیدرها با هم بکار می رود برای این کار ابتدا توسط Link) کردن Group این پنجره برای
می باشد انتخاب کرده سپس Groug (A-H) مورد نظر را که شامل Group دکمه های جهت دار
بالای هر فیدر انتخاب می کنیم تا Sel شوند را بازدن دکمه Group کانال هایی که می خواهیم با هم
در زیر هر خط ظاهر شد. خطوطی که دارای این دایره ● یک دایره به شکل Group (A-H) در بخش
شده اند. group باشند با هم
مورد نظر به کار می رود. group برای فعال کردن Enable تذکر : بخش
۴٨
Mute 1-48,49- پنجره ۹۶
(Mute Group) . شده اند به کار می رود group کردن کانال هایی که با هم Mute این بخش برای
Out Fader پنجره
MTRX 1- و ۴ Aux 1-12 ، Bus 1- که شامل ۸ Master کردن بخش group این بخش برای
داریم . Q,R,S,T ، group می باشد به کار می رود.در این بخش ۴
Out Mute پنجره
به کار می رود. Master کردن خطوط Mute group این بخش برای
۴٩
In EQ پنجره
، group کردن اکولایزرهای خطوط با هم به کار می رود. در این بخش ۴ group این بخش برای
داریم . a,b,c,d
Out EQ پنجره
با هم به کار می رود. در این بخش ۴ Master کردن اکولایزرهای خطوط group این بخش برای
وجود دارد . e,f,g,h ، group
۵٠
In Comp/Out Comp پنجره های
به کار Master های خطوط و Compressor کردن Group این پنجره ها نیز مانند قبل برای
وجود دارند . i,j,k,l ، group می روند. در این بخش ۴
Input Patch button (11
، Effect 3-8 ، Effect 1-2 ، CH 49-96 ، CH 1- این بخش نیز شامل صفحاتی از قبیل ۴۸
میباشد . Library ، CH name
CH1-48,CH 49- پنجره های ۹۶
کردن کانال های ورودی به کار می رود یعنی تعیین می کنیم که هرکانال Patch این پنجره ها برای
ازکدام منبع، ورودی بگیرد.
۵١
ها ورودی Slot 25 از – ورودی می گیرند و کانال های ۴۸ AD 1- 1 از ۲۴ – مثلاً کانالهای ۲۴
می گیرند.
Effect 3- و ۸ Effect پنجره ۱,۲
این پنجره ها برای تنظیم افکتهای میکسر بکار می رود.
های ۱ و ۲ آن خط، سیگنال Aux برای دادن افکت به هر خط ابتدا آنرا را انتخاب کرده و از طریق
داخلی میکسرمی فرستیم. سپس چون صدای برگشتی روی Multi effect processor را به داخل
مربوط به این خطوط را بالا می بریم تا صدای Fader خطوط ۵۱ و ۵۲ میکسر تعبیه شده است
Multi effect processor دار شده را بشنویم یعنی خطوط ۵۱ و ۵۲ خطوط برگشتی از effect
می باشند. Send خطوط Aux بوده و ۱,۲
باز باشند. Aux خروجی های ۱,۲ Master لازم به تذکر است، که حتماً باید در لایه
۵٢
روی نماد Multi effect processor می توانیم در بخش مربوط به effect برای تغییر نوع
استفاده کنیم. Plugins /Effect در بخش display کنیم. هم چنین می توانیم از دکمه Enter
این پنجره می رویم. برای انتخاب نوع FX Edit برای تغییر پارامترهای افکت مورد نظر به بخش
استفاده می کنیم. FX Lib افکت و هم چنین برای ذخیره کردن افکت مورد علاقه از پنجره
۵٣
CH name پنجره
این پنجره برای تغییر نام هر خط به کار می رود برای تغییر نام ابتدا خط مورد نظر را انتخاب کرده و
کرده و اسم دلخواه را وارد میکنیم. Enter ، Short name در قسمت
Library پنجره
و یا فراخوانی شود. Save می تواند input patch در این پنجره تنظیمات
Output patch button (12
ها ، Omni out کلیه ، Slot 1-2 , 3-4 , 5- این دکمه نیز شامل چندین صفحه بوده نظیر ۶
و… Library, CH name ، ( گرافیک اکولایزر )GEQ و Direct out 1-48 , 49-96
Slot (1-2),(3-4),(5- پنجره های ( ۶
ها به کار می رود. لازم به تذکر است که در حالت Slot ها داخل Bus این پنجره ها برای مسیر دهی
می باشد. Bus شامل ۸ تا Slot 96 هر KHz
۵۴
Omni Out پنجره
ها به کار می رود. Omni out این پنجره برای مسیر دهی
Direct out 1-48 , 49- پنجره های ۹۶
به کار می روند. Direct out این پنجره ها نیز برای مسیردهی
۲TR Out پنجره
این پنجره برای مسیردهی خروجی های دیجیتال ۱ و ۲ و ۳ میکسر به کار می رود.
۵۵
GEQ پنجره
این پنجره برای تعیین خروجی گرافیک اکولایزرهای ۱ تا ۶ به کار می رود.
CH Name پنجره
می باشند MTRX(1-4),Aux(1-12),Bus(1- ها که شامل ( ۸ Master این پنجره برای تغییر نام
به کار می رود.
Library پنجره
های خروجی به کار می رود. Patch این پنجره برای ذخیره و یا بازخوانی
۵۶
DM-2000-VCM-1-400x400

۵ نظر

  1. بسیار مطالب جالبی بود

  2. از بابت مطالبی فوق العادتئن ممنون دوست عزیز
    یا علی

  3. سیمرغ هنر صدا

    سلام و درود
    لطفا تماس بگیرید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

logo-samandehi